Fältregler för Vallentuna modellflygklubb RC-fältet Gullbron

Uppdaterade i februari 2021

Del 1: Regler gemensamt fastställda av Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 10/12 2020. Version 1.4.2

Reglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 2021.

Redigerade av Vallentuna modellflygklubb för anpassning till lokala förhållanden.

Allmänt

 • Dessa säkerhetsregler gäller för modellflygare anslutna till RCFF eller SMFF, endera direkt eller indirekt genom medlemskap i en modellflygklubb. Även gästande modellflygare från annat land kan bedriva modellflyg enligt dessa regler under förutsättning att det föreligger ett medlemskap i en erkänd modellflygorganisation i hemlandet, att den gästande modellflygaren innehar en ansvarsförsäkring för modellflygverksamhet och är registrerad som operatör i enlighet med gällande lagstiftning (EU 2019/947).
 • Säkerhetsreglerna gäller för modellflygverksamhet med radiokontrollerat luftfartyg (nedan benämnd modell) som bedrivs vid modellflygfält som godkänts av Transportstyrelsen. Vallentuna modellflygklubbs fält är ett sådant. Även lokala fältregler ska följas, se del 2. Säkerhetsreglerna är dock alltid överordnade de lokala fältreglerna.
 • För flygning med modell på plats som inte godkänts av Transportstyrelsen gäller att flygning får ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter för obemannade luftfartyg. (referens: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/ och EU 2019/947).
 • För friflygande modeller gäller dessa säkerhetsregler med undantag för de punkter som avser pilotens manövrering av modellen genom radiostyrning samt radioutrustningens utformning.

Ansvarsförsäkring

 • Modellflygare anslutna till SMFF eller RCFF samt elever under skolning eller prova-på flygning omfattas av respektive organisations ansvarsförsäkring för modellflyg om flygningen sker från av Transportstyrelsen godkända modellflygfält i enlighet med dessa säkerhetsregler och lokala säkerhetsregler. Försäkringen gäller även vid modellflygning från andra platser än godkända modellflygfält om flygningen sker i enlighet med dessa säkerhetsregler och Transportstyrelsens föreskrifter för obemannade luftfartyg enligt ovanstående referens.

Operatörsregistrering och märkning av modellen

 • Medlemmar 18 år eller äldre ska registrera sig som operatör hos Transportstyrelsen för erhållande av personligt operatörs-ID. Detta ska anbringas väl synligt på modellen.
 • För medlemmar yngre än 18 år gäller att klubben kan påta sig operatörsansvaret för dessa medlemmar genom att klubben är registrerad som operatör hos Transportstyrelsen
 • Klubbens operatörs-ID delas med de medlemmar som är yngre än 18 år och deras modeller ska då vara märkta med klubbens operatörs-ID samt den enskilde medlemmens namn och telefonnummer. Kontakta någon i styrelsen om du är under 18 år och vill använda klubbens operatörs-ID!
 • Det går också bra för en medlem äldre än 18 år att fungera som fadder för medlem yngre än 18 år. Den som tar på sig fadderskap upplåter i sitt operatörs-ID att användas även på adeptens modeller som då också ska vara märkta med pilotens namn och telefonnummer.

Syftet med märkningen är att möjliggöra spårning i händelse av aktivitet i strid med Transportstyrelsens godkännande enligt Artikel 16.

Personligt ansvar

 • Det är vars och ens personliga ansvar att inhämta kunskap om gällande bestämmelser, inklusive lokala säkerhetsregler och begränsningar innan modellflygning äger rum.
 • Det är även vars och ens personliga ansvar att modellflygutrustningen är i ett sådant skick och används på ett sådant sätt att risken för skador på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.
 • All modellflygning ska bedrivas med iakttagande av sunt förnuft avseende säkerhet med hänsyn tagen till bland annat modellens typ, vikt och hastighet. Om någon form av flygsäkerhetsmässig tveksamhet föreligger, avstå från att flyga.
 • För medlemmar under 18 års ålder ligger det i klubbens, alternativt fadderns, operatörsansvar att svara för adekvat utbildning och upplärning fram till att medlemmen kan tillåtas flyga självständigt och att klubben, alternativt faddern, därefter tillhandahåller mentorskap intill den tidpunkt då medlemmen kan erhålla ett eget operatörs-ID.
 • Incidenter som orsakat skada eller risk för skada på tredje person ska rapporteras i Transportstyrelsens system för ”drönar”-incidenter samt dokumenteras lokalt.

Modell och utrustning

 • Modellflygning får normalt bedrivas med modeller som väger maximalt 25 kg. Gullbrofältet har dock i ansökan till TS bedömts vara olämpligt för flygning med modeller som väger mer än 25 kg, så flygning med modeller tyngre än 25 kg får inte ske här.
 • Flygning ska ske med radioutrustning som är lämpad för ändamålet och på frekvensband som av Post- och Telestyrelsen tillåts för modellflyg, bl.a. 35 MHz- och 2,4 GHz-banden.
 • Radiosändares uteffekt får ej överstiga den som medges av Post- och Telestyrelsen.
 •  Modeller som väger mer än 7 kg ska vara försedda med ”fail-safe” som  i händelse av förlorad radiokontakt i förekommande fall stoppar eller drar av motorn till tomgång och ställer roderytor så att modellen bringas att landa. Även för lättare modeller rekommenderas användning av ”fail-safe”.
 • Räckviddsprov ska om möjligt genomföras före den första flygningen för dagen
 • Före varje flygning ska modellen kontrolleras så att den är flygsäker vilket bland annat innebär att modellen inte uppvisar skador av betydelse för flygsäkerheten och att inga detaljer kan lossna under flygning. Kontrollera att radioutrustningens batterier har tillräcklig laddning för flygning och att rätt modellminne är valt i sändaren.
 • Friflygande modeller som väger mer än 250 g ska vara försedda med teknik som gör det möjligt att avbryta flygningen vid valfri tidpunkt manuellt, eller automatiskt efter maximalt 180 sekunder. Vid sanktionerade tävlingar kan andra maxtider förekomma.
 • Vid all verksamhet med turbindrivna modeller ska en brandsläckare med minst klassning 34B, exempelvis 2 kg kolsyresläckare, finnas tillgänglig. Gullbrofältet har i ansökan till TS bedömts vara olämpligt för flygning med turbinmodeller på grund av närheten till bebyggelse.

Flygning

 • Flygning får endast ske inom det flygområde som finns angivet i Transportstyrelsens tillstånd för modellflygfältet. Se karta som finns anslagen i klubbstugan och på gräsklipparskjulet. Utanför detta område gäller de vanliga ”drönarreglerna” som bland annat innehåller vikt- och fartrestriktioner.
 • Flygning ska ske inom synhåll, vilket innebär att avståndet mellan pilot och modell aldrig ska vara större än att piloten på ett säkert sätt kan kontrollera och manövrera modellen utan andra synhjälpmedel än glasögon/kontaktlinser.
 • För de fall då flygning sker med autonoma styrsystem ska dessa vara utformade så att piloten när som helst kan återta manuell kontroll av
 • Vid flygning i mörker ska modellen vara utrustad med belysning anordnad på sett sådant sätt att modellens position och färdriktning tydligt kan
 • Maximal flyghöjd på Gullbrofältet är 50 meter över mark om inget annat har avtalats med trafikledningen på Arlanda.
 • Modellflyg ska väja för alla bemannade luftfartyg som kan komma in i flygområdet.
 • Flygningen ska planeras så att flyghöjden utan dröjsmål kan ändras så att en säker höjdseparation uppnås till bemannade luftfartyg som kan komma in i flygområdet.
 • FPV-flygning är tillåten inom flygområdet. För de fall piloten inte direkt kan observera modellen, exempelvis beroende på att videoglasögon/goggles används, ska en observatör som hela tiden kan se modellen och övervaka det omgivande luftrummet finnas närvarande. Observatören ska vid behov uppmärksamma piloten på relevanta omvärldsfaktorer.
 • Flyg inte över eller i närheten av bebyggelse, gator, vägar, gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker så att risken för skada på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.
 • Om flera modeller flygs samtidigt vid samma flightline ska piloterna placera sig så att de kan meddela sig med varandra. Flera flightlines med åtskilda flygområden kan upprättas. Start och landning ska alltid aviseras genom att piloten ropar ”jag startar” eller ”jag landar”.
 • Landande modeller har företräde framför annat modellflyg. Landande segelflygmodeller har företräde framför motordrivna.
 • Hovring med modeller får inte ske nära åskådare eller andra
 • Flygning över depåområde/parkering/åskådare är förbjuden.
 • Vid flygning är det förbjudet att beträda aktiv start/landningsbana om inte tillåtelse inhämtats från de flygande Använd tutan som sitter vid ingången till banan för att påkalla uppmärksamhet och vänta på klartecken från piloterna innan du går in på banan!
 • På marken ska modeller taxas på ett sådant sätt att risken för skador på omgivningen minimeras så långt som rimligen är möjligt.

Depåområde

 • Inom depåområdet är taxning förbjuden.
 • Vid all motorkörning i depå ska modellen vara förankrad.

Övrigt

 • Flyg aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som kan inverka menligt på uppmärksamhet och reaktionsförmåga.
 • Dessa regler är en del av underlaget för godkännande av RCFF och SMFF och ingående lokala klubbar enligt Artikel 16.
 • För modell med vikt under 250 gram och som inte är utrustad med kamera behövs inget operatörs-ID eller drönarkort. Om modellen kan flyga fortare än 19 m/s (68 km/h) krävs dock operatörs-ID.

Referenser

Transportstyrelsen

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler­ fran-1-juli-2020/

Post- och telestyrelsen http://www.pts.se/sv/bransch/radio/frekvensplanen/

SMFF

http://www.modellflygforbund.se

RCFF

http://www.rcflyg.se

Fältregistret: https://www.faltregister.se

 

Del 2: Lokala regler för Vallentuna modellflygklubb:

 1. Eftersom Gullbrofältet ligger relativt nära bebyggelse är det av vikt att alla som flyger här håller de ljudbegränsningsregler och allmänna ordningsregler som finns här nedan.
 2. Gullbrofältet ligger i utkanten av kontrollzonen kring Arlanda flygplats. Detta medför att maximal tillåten flyghöjd för modeller är 50 m.
 3. Tillåtet flygområde anges på en karta som anslås tillsammans med dessa regler. Flygning över depån, över hästhagarna, över Brukshundklubben och över Åke Janssons hus ska under alla omständigheter undvikas.
 4. Modellflygare ska alltid hålla undan för fullskalaflygplan, ballonger med mera som startar och landar på flygfältet. Lämpligast är att landa sin modell omgående då fullskalaflyg ska starta eller landa.
 5. Modeller som flygs på Gullbrofältet får inte åstadkomma högre ljudnivå än 85 dBA, mätt på 10 meters avstånd. Vid mätningen ska modellen ställas upp mitt i bankorset och mätning göras framifrån, bakifrån, från höger och från vänster. Motorn ska köras på fullvarv. Högsta värdet avgör om modellen är godkänd. Denna regel gäller också för gästande flygares modeller.
 6. Vid flygning med radioanläggningar på 35- eller 27-MHzbandet ska frekvensklämma användas, även om du är alldeles ensam på fältet. Klämman ska medföras synlig, till exempel på antennen. När du tar frekvensklämman ska du på dess plats sätta en klämma med ditt eget namn.
 7. Frekvensklämman ska personligen överlämnas till nästa flygare eller sättas på frekvenstavlan när du inte behöver den. Du är ansvarig för att din sändare är avstängd när du lämnar klämman.
 8. Helikoptrar som flygs över banorna ska flygas ”flygplanslikt”, det vill säga helikoptrar får flyga över banorna endast för passage samt vid start och landning. Övrig helikopterflygning ska ske i andra delar av flygområdet.
 9. Droneracingträning bedrivs lämpligen över ”linflygcirkeln”, dvs. det kortklippta området vid pumpskjulet. Tänk på att hålla ett ordentligt säkerhetsavstånd till vägen mot Brukshundklubben.
 10. Fältlådor och annan utrustning ska normalt sett förvaras i depån vid flygning. Vid tävling bestämmer tävlingsledaren var depån ska vara.
 11. Bilar ska ställas upp på parkeringen vid klubbstugan. Även åskådares bilar ska hänvisas dit. Om parkeringen vid depån används måste vägbommen hanteras i samförstånd med Brukshundklubben. Den bilist som lämnar fältet sist måste alltid låsa bommen. Lås hellre bommen en gång för mycket än en gång för lite.
 12. Under flygning ska piloterna stå tillsammans i en grupp i en av pilotrutorna eller ute på omgivande fält. Den som går ut först till flygning väljer plats. Tillkommande flygare får acceptera detta eller vänta. Det är förbjudet att stå ensam någonstans på RC-fältet och flyga, skild från de övriga.
 13. Vid till segelflygning eller flygning med andra speciella modeller, då man står utanför själva RC-fältet, ska man förvissa sig om att andra flygare vet var man är.
 14. Det är inte tillåtet att dra startlina över fullskalaflygplanens startbana.
 15. Fältet är till för medlemmar i Vallentuna modellflygklubb. Besökare är ”gästflygare” och ska informeras om de viktigaste fältreglerna av närvarande klubbmedlemmar. En VMFK-medlem är ansvarig för gästflygarens flygning. Gästflygning av icke-medlemmar får inte förekomma regelbundet, högst ett par-tre gånger. För fortsatt användning av fältet går det utmärkt att bli gästmedlem genom att betala fältavgift om man är ansluten till SMFF eller RCFF på annat sätt.
 16. Om klubbmedlem upprepade gånger bryter mot fältreglerna kan fallet tas upp i styrelsen som får besluta om lämpliga åtgärder.
 17. Flygtider med förbränningsmotor: Måndag – torsdag 09:00 – 21:00. Fredag – söndag 09:00 – 19:00. Begränsa buller så mycket som möjligt efter 19:00 lördagar och söndagar. Tänk på att även vissa eldrivna modeller kan väsnas ordentligt.

Styrelsen i Vallentuna modellflygklubb.