Fältregler för Vallentuna modellflygklubb RC-fältet Gullbron
Uppdaterade i april 2018
Regler föreskrivna av Sveriges modellflygförbund, med anpassning till lokala förhållanden:
1.
För detta fält gäller Sveriges modellflygförbunds regler och dessutom nedan angivna lokala
regler.
2.
Vid flygning på höjd över 50 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en höjd
under 50 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg
närmar sig.
3.
Modeller tyngre än 7 kg får inte flygas på Gullbrofältet.
4.
Modeller försedda med turbinmotor får inte flygas på Gullbrofältet.
5.
Modeller större än Smff:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.
6.
Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller
emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.
7.
Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.
8.
Åskådare ska uppehålla sig på anvisad plats.
9.
Modellen ska vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan att modellen
demonteras.

Lokala regler för Vallentuna modellflygklubb:
1.
Eftersom Gullbrofältet ligger relativt nära bebyggelse är det av vikt att att alla som flyger
där håller de ljudbegränsningsregler och allmänna ordningsregler som finns här nedan. Det
är inte bra om modellflygare vid upprepade tillfällen plågar omgivningen med oljud, och
olyckor ska självklart undvikas.
2.
Gullbrofältet ligger i utkanten av kontrollzonen kring Arlanda flygplats. Detta medför att
maximal tillåten flyghöjd för modeller tills vidare är 50 m.
3.
Tillåtet flygområde anges på en karta som anslås tillsammans med dessa regler. Flygning
över depån, över hästhagarna, över Brukshundklubben och över Åke Janssons hus ska under
alla omständigheter undvikas. Det är också olämpligt att flyga över parkeringar och över
Väsbyvägen.
4.
Modellflygare ska alltid hålla undan för fullskalaflygplan, ballonger med mera som startar
och landar på flygfältet. Lämpligast är att landa sin modell omgående då fullskalaflyg ska
starta eller landa.
5.
Modeller som flygs på Gullbrofältet får inte åstadkomma högre ljudnivå än 85 dBA, mätt på
10 meters avstånd. Vid mätningen ska modellen ställas upp mitt i bankorset och mätning
göras framifrån, bakifrån, från höger och från vänster. Motorn ska köras på fullvarv. Högsta
värdet avgör om modellen är godkänd. Denna regel gäller också för gästande flygares
modeller.
6.
Vid flygning med radioanläggningar på 35- eller 27-MHzbandet ska frekvensklämma
användas, även om du är alldeles ensam på fältet. Klämman ska medföras synlig, till
exempel på antennen. När du tar frekvensklämman ska du på dess plats sätta en klämma
med ditt eget namn.
7.
Frekvensklämman ska personligen överlämnas till nästa flygare eller sättas på
frekvenstavlan när du inte behöver den. Du är ansvarig för att din sändare är avstängd när du
lämnar klämman.
8.
Helikoptrar som flygs över banorna ska flygas ”flygplanslikt”, det vill säga helikoptrar får
flyga över banorna endast för passage samt vid start och landning. Övrig helikopterflygning
ska ske i andra delar av flygområdet.
9.
Droneracingträning bedrivs lämpligen över ”linflygcirkeln”. Tänk på att hålla ett ordentligt
säkerhetsavstånd till vägen mot B10.
10.
Vid all FPV-flygning (First Person View) måste piloten ha en medhjälpare som håller
ögonkontakt med modellen. FPV-flygning utom synhåll från medhjälparen är inte tillåten.
11.
Fältlådor och annan utrustning ska normalt sett förvaras i depån vid flygning. Vid tävling
bestämmer tävlingsledaren var depån ska vara.
12.
Bilar ska ställas upp på parkeringen norr om klubbstugan. Även åskådares bilar ska hänvisas
dit. Om parkeringen vid depån används måste vägbommen hanteras i samförstånd med
Brukshundklubben. Den bilist som lämnar fältet sist måste alltid låsa bommen.
13.
Under flygning ska piloterna stå tillsammans i en grupp i en av pilotrutorna eller ute på
omgivande fält. Den som går ut först till flygning väljer plats. Tillkommande flygare får
acceptera detta eller vänta. Det är förbjudet att stå ensam någonstans på RC-fältet och flyga,
skild från de övriga.
14.
Om man av någon anledning måste beträda banan medan flygning pågår måste man först
försäkra sig om att samtliga flygare är medvetna om detta. Påkalla uppmärksamhet genom
att ropa eller genom att använda de tutor som finns uppsatta. Man får inte beträda banan
innan man har fått bekräftelse med röst eller handtecken att flygare i pilotrutan vet att man
kommer.
15.
Vid till exempel segelflygning eller flygning med andra speciella modeller, då man står
utanför själva RC-fältet, ska man förvissa sig om att andra flygare vet var man är.
16.
Det är inte tillåtet att dra startlina över fullskalaflygplanens startbana.
17.
Fältet är till för medlemmar i Vallentuna modellflygklubb. Besökare är ”gästflygare” och
ska informeras om de viktigaste fältreglerna av närvarande klubbmedlemmar. En VMFK-
medlem är ansvarig för gästflygarens flygning. Gästflygning av icke-medlemmar får inte
förekomma regelbundet, högst ett par-tre gånger. För fortsatt användning av fältet går det
utmärkt att bli gästmedlem genom att betala fältavgift om man är ansluten till Smff eller
Rcff på annat sätt.
18.
Om klubbmedlem upprepade gånger bryter mot fältreglerna kan fallet tas upp i styrelsen
som får besluta om lämpliga åtgärder.
19.
Flygtider med förbränningsmotor: Måndag – torsdag 09:00 – 21:00. Fredag – söndag 09:00
– 19:00. Begränsa buller så mycket som möjligt efter 19:00 lördagar och söndagar. Tänk på
att även vissa eldrivna modeller kan väsnas ordentligt.

Styrelsen i Vallentuna modellflygklubb