STADGAR FÖR VALLENTUNA MODELLFLYG KLUBB

Fastställda vid årsmötet 1988. Reviderade senast vid årsmötet 2010 (§6)
1 ÄNDAMÅL
1.1 Klubben skall samla modellflygintresserade personer i Vallentuna med omnejd.
1.2 Klubben, och dess styrelse, förvaltar modellflygfältet och tillhörande byggnader vid Gullbrofältet.
1.3 Genom tävlingar, PR verksamhet, utbildning, ungdomsverksamhet, kvällsträffar och andra
aktiviteter skall klubben främja modellflygintresset i Vallentuna. Genom att uppträda som ansvarsfulla
och positiva medlemmar skall medlemmarna främja modellflyghobbyn i stort.

2 INTRÄDE I KLUBBEN
2.1 Varje modellflygintresserad person i Vallentuna kommun äger rätt till inträde i klubben.
2.2 Medlemmar från andra delar av Sverige kan antas som medlem om inte styrelsen beslutar
annorlunda.
2.3 Medlem blir man i klubben så snart man betalat stadgeenliga avgifter och kan visa kvitto på
detta.

3 UTTRÄDE UR KLUBBEN
3.1 Medlem som underlåter att betala medlemsavgiften i tid utträder automatiskt ur klubben.
3.2 Medlem kan också frivilligt utträda ur klubben. Detta måste ske antingen muntligt i vittnes
närvaro eller skriftligt. Det ska också bekräftas av styrelsebeslut.
3.3 Den som utträtt eller uteslutits ur klubben äger inte rätt att utfå någon del av klubbens tillgångar
tex. erlagda medlemsavgifter.

4 UTESLUTNING AV MEDLEM
4.1 Medlem, som uppenbart och grovt bryter mot klubbens stadgar eller fältregler, kan uteslutas
ur klubben genom styrelsebeslut med tre fjärdedels majoritet.
4.2 Medlem, som ska uteslutas, äger rätt att yttra sig muntligt eller skriftligt inför styrelsen innan
beslut fattas om uteslutning.

5 ORDINARIE MEDLEMSAVGIFTER
5.1 Årsavgifter och fältavgifter bestäms av årsmötet.
5.2 Årsavgiften skall vara betald på av styrelsen bestämd tid och gäller mellan årsskiftena.
5.3 Om medlem inträder i klubben efter den I oktober gäller medlemsavgiften även för nästföljande
år.
5.4 Medlemskap i Riksförbundet (SMFF) är inte obligatoriskt för medlemmar i Vallentuna MFK.
Medlem, som ej önskar medlemskap i SMFF, ska förete bevis på att han har gällande hemförsäkring
utan undantag för modellflyg i ansvarsdelen.

6 STYRELSE
6.1 Styrelsen består av fyra ledamöter plus ordförande..
6.2 Klubbens ordförande väljs på ett år.
6.3 Alla övriga styrelsemedlemmar väljs på två år, på så sätt att två av styrelsemedlemmarna
väljs växelvis vid varje årsmöte.
6.4 Styrelsen väljer en person, som jämte klubbens kassör äger rätt att teckna klubbens namn (s
k firmateckning).

7 MEDELSFÖRVALTNING
7.1 Klubben ska inneha postgirokonto och, om styrelsen så beslutar, bankkonto.
7.2 Räkenskapsåret börjar och slutar den I oktober.

8 SAMMANKOMSTER M M
8.1 Årsmötet skall hållas fjärde veckan i november.
8.2 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt till alla medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
8.3 Motioner till årsmötet kan lämnas in under hela året, dock senast den 1 oktober. Motioner, tillsammans
med styrelsens yttrande över dessa, samt de årsmöteshandlingar som kan publiceras,
ska offentliggöras på klubbens hemsida och hållas tillgängliga i klubbstugan senast när kallelsen
går ut till medlemmarna, 4 veckor före årsmötet.
8.4 Ändringar av klubbens stadgar kan bara ske på årsmötet och förslag därom skall vara inlämnade
till styrelsen senast den 1 oktober.
8.5 Då speciellt viktiga frågor skall avgöras kan styrelsen kalla till extra klubbmöte. Detta skall ske
skriftligt till alla medlemmar. Beslut som fattas och protokollförs på klubbmöte är tvingande för klubbens
fortsatta arbete.
8.6 Under året skall hållas minst fyra protokollförda styrelsemöten, jämt fördelade över året. Till
styrelsemötena äger endast styrelsemedlemmar, suppleanter och grenchefer tillträde. Suppleanterna
är inte personliga och kan rösta endast då ordinarie styrelseledamöter ej är närvarande.
8.7 Styrelsen är beslutsmässig då tre ordinarie medlemmar eller suppleanter är närvarande. En av
dessa ska vara ordförande eller av denne utsedd ersättare.
8.8 Klubben ska ha fältregler, vilka beslutas av styrelsen.
8.9 Varje år bör hållas klubbmästerskap i motorflyg, segelflyg och elflyg. Regler för dessa bestäms
av styrelsen. För att klubbmästare ska kunna utses måste minst tre medlemmar delta i tävlingen.
Klubbmästerskap skall hållas på Gullbrofältet, såtillvida inte alla tävlande på tävlingsdagen är eniga
om att tävlingen tex. av väderleksskäl ska flyttas till annat fält. Klubbmästare kan också utses i
juniorklassen och denna omfattar alla som ännu ej fyllt 16 år.

9 ÅRSMÖTET.
9.1I god tid före årsmötet skall följande skrifter föreligga: Verksamhetsberättelse, skriven av ordfö-
randen. Kassaberättelse, skriven av kassören. Revisionsberättelse, skriven av revisorerna.
9.2 På årsmötet kan endast följande punkter avhandlas och föranleda beslut:
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötet behörigen utlysts.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av ordförande för mötet. Ordförande utser sekreterare.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Kassaberättelsen.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande på ett år.
11. Val av en styrelsemedlem och en suppleant.
12. Val av två revisorer och en valberedning på två personer.
13. Fastställande av årsavgifter och fältavgifter.
14. Av styrelsen väckta motioner.
15. Av enskilda medlemmar väckta motioner.
16. Mötets avslutande.

10. KONSTITUERANDE MÖTE
10. 1 På första styrelsemötet efter årsmötet väljer styrelsen inom sig olika funktioner.
10.2 Följande funktioner skall finnas inom styrelsen: Kassör, Sekreterare, Kontaktman och
Säkerhetsansvarig.

11. KLUBBENS UPPLÖSNING
11.1 Efter ett årsmöte eller extra klubbmöte med majoritetsbeslut för upplösning av klubben ska
samtliga medlemmar meddelas skriftligt om detta. Samtidigt ska kallas till ytterligare ett klubbmöte,
minst en och högst två månader efteråt. Detta extra klubbmöte kan upplösa klubben.
11.2 Vid en upplösning av klubben fungerar styrelsen som exekutor. Klubbens tillgångar skall försäljas,
alla räkningar betalas och överskottet skall sedan fördelas lika mellan de medlemmar som
var registrerade och hade betalat medlemsavgift före det årsmöte eller extra klubbmöte, som först
beslutade om upplösningen. Klubbens räkenskaper avslutas och förvaras minst fem år hos kassö-
ren. Det sista årets protokoll förvaras minst fem år hos sekreteraren.